تبلیغات
راه راستین راه راستین - و نترسیم از مرگ ...
 

و نترسیم از مرگ ...

نویسنده: ر.حق طلب موضوع: شعر و ادبیات، 

تاریخ ارسال: سه شنبه 13 مهر 1389

 

و نترسیم از مرگ
مرگ پایان كبوتر نیست
مرگ وارونه یك زنجره نیست
مرگ در ذهن اقاقی جاری است
مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد
مرگ در ذات شب دهكده از صبح سخن می گوید
مرگ با خوشه انگور می آید به دهان
مرگ در حنجره سرخ – گلو می خواند
مرگ مسئول قشنگی پر شاپرك است
مرگ گاهی ریحان می چیند
مرگ گاهی ودكا می نوشد
گاه در سایه نشسته است به ما می نگرد
و همه می دانیم
ریه های لذت ، پر اكسیژن مرگ است


بر گرفته از شعر بلند “صدای پای آب” نوشته سهراب سپهری

 

() نظرات